PAYLAŞ
KAYDIR

BLOG

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYINA İLİŞKİN DAVA AÇILMALI MI?

  • 159 Görüntüleme

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mayıs ayı gündeminde yine “yol harcamalarına katılma payı” alınması vardı.

 

Bu yakın zamanda birilerine önce "tahakkuk", sonra “ödeme emri” geleceği anlamına geliyor.

 

Bu kez tavsiyem dava açılması değil.  Dava açmayın zira özellikle “kesinlik sınırının” altındaki davalar Danıştay’ın ortaya koyduğu kıstaslara göre “yeterince” incelenmiyor.

 

Yol Harcamalarına Katılma Payı tahsil edip etmemek belediye meclisinin takdiri.

 

Belediye Meclisi karar almadıkça yol harcamalarına katılma payı tahsis edilemiyor.

 

Bu şu demek, bu şekilde karar alınmasa idi yol harcamalarına katılma payı ödenmeyecekti.

 

Her ne kadar yol düzenlemelerinin yapıldığı bölgede yaşayanlara katkısı olsa da, belediye başkanının bu yenilemeye karar verdiği, kendi adına hizmet olarak gösterdiğini, aslında bu yollardan tüm şehrin faydalandığı düşünüldüğünde faturasının bölgede yaşayana kesilmesi çok da mantıklı gelmiyor.

 

Belediye Meclisi’nin kararından sonra vergi tahakkuku olarak kişilere ulaştırılmaya başlanacak.

 

2022 yılı idari yargıda parasal sınır İstinaf için 9.000 TL işte bu bedelin altı için önceki kararları göz önünde bulundurduğumuzda yeterli incelemeden emin olamayacağınızı göz önünde bulundurmanız gerekir.

 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun yol harcamalarına katılma payı alınmasına temel oluşturan maddesi aşağıdaki şekildedir:

Yol harcamalarına katılma payı:

Madde 86 – (Değişik birinci cümle: 12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.

  1. a) Yeni yol açılması;
  2. b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;
  3. c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması,kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;
  4. d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

 

Hesaplama ise ilgili yönetmelikte aşağıdaki şekilde ayrıntılandırılmaktadır.

 

 

Payın Hesaplanması

Madde 5- Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan 

yapılan işlerde, 4 üncü maddede belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin  tamamıdır. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketinin o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez.

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, (payın hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz.

Böylece hesaplanan tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile kamulaştırma bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın  tamamı, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.

 

 

 

İşte burada Eskişehir İdare Mahkemesi’nce ret kararı verilen dosyalar da dâhil yapılan işlemlerin ne şekilde ihale edildiği, ihale bedelleri, hak ediş ödemeleri yani gerçekte işin yapılıp yapılmadığını incelemeye yarar evrakın dosyaya getirtilmediğini belirtmemiz gerekir. Yine “birim fiyat ve rayiç bedel” araştırılması yapılmamakta. İkinci olarak 15 metreyi geçen kısımlarına ilişkin ki kaldırımlar da bu kısımda kalmaktadır göz ardı edilmesidir. Burada yolun 15 metreyi geçen kısmının dâhil edilmediği iddia edilmekte ise de yol ve tretuvar ayrı hesaplanıp tretuvarın tamamı hesaba dahil edilmektedir.

 

Her halükarda dava konusu bedel kesinlik sınırının altında olduğunda dosyaya istinaf incelemesi yaptırmak mümkün olmamaktadır.

 

Emlak vergi değerinin %2’sinin tahakkuk ettirildiği bedeller için yapılan yılın birim fiyatları ile ayrıntılı bir hesaplama yaptırılması mümkün olmamaktadır. Yapılan ve teslim alınan işin metrajları ile tespiti mümkün olmamaktadır.

 

Dolayısı eksik inceleme yapılması ve kesinlik sınırının altında olması sebebi ile istinaf incelemesinden geçmemesi olasıdır.

 

 

 

 

 

 

01.
Copyright © 2020. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması durumunda yasal haklarımız kullanılacaktır.
ÜSTE ÇIK