KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verinin daha fazla korumaya ihtiyaç duyulan alanına ise özel nitelikli kişisel veri denir. Bunlar; kişilerin ırkı, siyasi düşüncesi, dini, kılık kıyafeti, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti gibi kanunda tahdidi olarak sayılmış kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin korunmasının günümüzde bu denli önem taşımasının sebebi gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşların bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumu amacıyla kişisel veri niteliğindeki bilgileri depolaması veyahut kullanmasıdır. Kişisel verilerin bu şekilde kullanılmasıyla başta özel hayatın gizliliği olmak üzere birçok temel hak ve özgürlük iç içe geçmektedir. Zira Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı da “Kişisel verilerin işlemesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek.” şeklinde belirtilmiştir.

Kişisel verileri işlenen ve kişisel verileri işleyen olmak üzere iki taraflı bir ilişkinin varlığından bahsetmek doğru olacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ise bu ikili ilişkinin kapsamı “Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir.” şeklinde belirtmiştir. Kişisel veri işleyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar arasında bir fark gözetilmemiş, ancak; kişisel verileri işlenen tüzel kişiler kapsam dışında tutulmuştur.

Bu itibarla kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden kısacası kişisel veri işlemekten sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak adlandırılırlar ve Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) olarak adlandırılan sicile kaydolmaları gerekir.

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt zamanları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kurul söz konusu sicile kayıt tarihlerini dört grup altında toplamıştır. Buna göre; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31/12/2019 tarihine kadar, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31/12/2019 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31/03/2020 tarihine kadar ve son olarak kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 30/06/2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yaptırmalıdır. Aksi takdirde veri sorumluları 20.000 TL ile 1.000.000 TL arası idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

 

Stj. Av. Asena KIRCI